Sunnhetsutvalg

NORSK BULLDOGKLUBB

Raseklubb for engelsk og fransk bulldog i Norge siden 1919

Retningslinjer for NBK´s Sunnhetsutvalg:

-Følgende retningslinjer ble vedtatt på styremøtet 16.11.2005 og oppdatert i forbindelse med Generalforsamlingene 18.05.2013 og 23.05.2014.

1) Sunnhetsutvalget skal i likhet med klubben ellers, organiseres i to avdelinger. Avdelingene vil i utgangspunktet arbeide helt uavhengig av hverandre med sine respektive raser. Det skal imidlertid ikke være noe hinder for at det i enkelt prosjekter samarbeides.

2) Sammensetning: utvalget skal bestå av leder for avdelingen, minimum 2 medlemmer fra sin avdeling + klubbens formann. Leder for avdelingen leder utvalget i tråd med retningslinjene. Sekretær velges blant utvalges medlemmer.

3) Sunnhetsutvalget skal være et hjelpemiddel for oppdrettere/eiere blant våre medlemmer hvis/når dette eventuelt er ønskelig fra den enkelte oppdretters/eiers side.

4) Sunnhetsutvalget skal lage en årlig rapport skal inngå i styrets årsberetning som fremlegges generalforsamlingen.

5) Den enkelte avdeling i Sunnhetsutvalget kan iverksette spesielle helserelaterte undersøkelser/ prosjekter på sin rase. Eventuelle kostnader som påløper ved slik tiltak må dekkes av den enkelte avdeling eventuelt godkjennes spesielt via budsjettet som blir vedtatt på generalforsamlingen.

6) Sunnhetsutvalget skal kunne være behjelpelig for klubbens oppdrettere/hannhundeiere med å beregne innavlsprosent ved planlegging av nye kull.

7) Sunnhetsutvalget skal stå for en fortløpende innsamling av tilbakemeldinger fra oppdrettere/eiere og skal til enhver tid ha oversikt og føre statistikk over utvikling av de helseproblemer våre raser til enhver tid måtte være befengt med.

8) Alt innkommet materiale fra oppdrettere/eiere skal behandles konfidensielt og den enkelte hunds identitet skal ikke fremgå i statistikkene som fortløpende vil bli publisert

9) For å være en del av utvalget er det en forutsetning at alle lover og etiske grunnregler blir etterfulgt og etterlevd. Følges ikke dette kan leder for utvalget bytte ut medlemmene. Klubbens Formann og leder av Avd. kan kun fjernes etter klubbens lover § 3-5